[for ads]

Movember - ảnh bìa đẹp tháng 11 và ý nghĩa

Ảnh bìa đẹp: Sleep less - Work more

Ảnh bìa đẹp: Tôi là người Việt Nam

Ảnh bìa facebook: Khẩu hiệu quyết tâm

Quyết tâm đỗ đại học[funny version]

Ảnh bìa facebook: quyết tâm đỗ đại học